mpzpUchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf