mpzpUchwała nr LIV/248/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Podkampinos w gminie Kampinos.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.tif