mpzpUchwała nr XLI/228/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno - Etap A.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-25

Zobacz treść planu (PDF)