Gmina Lubsza

mpzpUchwała Nr XLII/293/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.79.2013.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza  dla obrębu Lubsza dz. nr 572 i części dz. nr 571/1 i 571/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

 

mpzp m Uchwała nr L/330/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.07.2010 r.

 

Renta planistyczna

Dla terenu oznaczonego symbolem MJ, ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty na rzecz gminy, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY GMINY LUBSZA z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy Lubsza.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-02

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)