Gmina Olszanka

mpzpUchwała Nr XLII/274/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

UCHWAŁA NR XXIX/173/2012 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice w granicach gminy Olszanka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

 

Renta planistyczna:

Stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich terenów w granicach planu, ustala się na poziomie zero procent (0%).

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)