Gmina Skarbimierz

 

mpzp m Uchwała nr XXXVI/259/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrebów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.04.2010 r.

 

Renta planistyczna

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EW/R na 20 %;

2) pozostałych terenów na 20 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

UCHWAŁA NR XXIV/164/2013 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz  dla obszaru przewidzianego pod przebudowę napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Skarbimierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.03.2013r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Załącznik Nr 1 - rysunek planu;

Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury;

Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag.

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego przebiegu sieci WN wraz z lokalizacją GPZ.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 20% - dla wszystkich terenów.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)