UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego przebiegu sieci WN wraz z lokalizacją GPZ.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 20% - dla wszystkich terenów.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)