mpzp m Uchwała nr XXXVI/259/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrebów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.04.2010 r.

 

Renta planistyczna

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EW/R na 20 %;

2) pozostałych terenów na 20 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).