Powiat głubczycki

mpzp m UCHWAŁA NR IX – 105/11 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.08.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.11.2009 r.

 

Renta planistyczna

1. Ustala się stawki procentowe (określone w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości) służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego każdego z terenów objętych planem), opisane poniżej: 5 MW/U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa 25 % 101MN, 104MN, 106MN, 113MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 20 % 63U ÷ 67U zabudowa usługowa 30 % 4US sport i rekreacja 15 %

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: 54MW, 97MN÷100MN, 102MN÷103MN, 105MN, 107MN÷112MN, 68U, 9P, 10P, 74ZP÷75ZP, 5KDG÷9KDG, 109KDD÷114KDD, 1KDW, nie ustala się stawek procentowych (określonych w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości), służących naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego, każdego z ww. terenów) – nie nastąpi wzrost ich wartości, w związku z uchwaleniem planu.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.07.2010 r.

 

Renta planistyczna

1. Ustala się stawki procentowe (określone w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości), służące
naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego
terenów objętych planem), opisane poniżej:
-MNUu -zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności (ukształtowana). -30 %
-MNUp -zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności (projektowana) -30 %
-MWU -zabudowa mieszkaniowo-usługowa wielorodzinna (ukształtowana i projektowana) -20 %
-U -zabudowa usługowa (ukształtowana i projektowana) -30 %
-US -usługi sportu i rekreacji (ukształtowane i projektowane) -20 %
-IS -urządzenia i obiekty specjalne -20 %
-RU -obsługa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych -30 %
-RM -zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym -15 %
-P -obiekty produkcyjne, składów i magazynów (ukształtowane i projektowane) -30 %
-ZP -zieleń urządzona -20 %
-KDD -drogi publiczne klasy lokalna -20 %
-KDW -drogi wewnętrzne -20 %
-KS -wydzielone czasowe miejsca postojowe -20 %
-KPK -wydzielone ciągi pieszo-jezdne -20 %
-KP -wydzielone ciągi piesze -20 %
-1ITE -teren urządzeń infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, GPZ Kietrz ( stacja110/15kV) -20 %

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: R, ZL, ZN, ZD, ZC, WS, KDG, KDZ(G),KDL(G), KDZ, KDL, 2ITE ÷
12ITE, ITG, ITW, ITK, EW/R nie ustala się stawek procentowych (określonych w stosunku procentowym do wzrostu
wartości nieruchomości), służących naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy
uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego każdego z terenów) – nie następuje wzrost ich wartości w związku uchwaleniem planu.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).