Powiat kluczborski

mpzpUchwała Nr XLIV/490/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna


Data uchwalenia: 2014-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XL/287/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik04B34259-1F7B-4BD1-8E63-D1DCA2929B07.png
Zalacznik107A5E08-6768-4C8D-96EF-6BB6A15E238D.png

mpzpUchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się 30 % stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXXVIII/403/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Łowkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się 30 % stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się 30 % stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie miasta Kluczborka część północna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

 

mpzp m Uchwała nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 07.12.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XXXV-246/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.04.2010 r.

 

Renta planistyczna

Dla terenów objętych planem, oznaczonych symbolami MN, RM, UO, UK/ZC, U, US, PU, RLU, R, ZN, ZL, ZLd, WS, KP, KDW za wyjątkiem dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDG 1/2 i 2KDG 1/2, KDZ 1/2, od 1KDD1/2 do 9KDD1/2, stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi 15%, słownie: piętnaście procent.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

UCHWAŁA NR XXV/259/12 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 września 2012 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część południowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-18

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:
- 30% - dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej, mieszkaniowej i rolniczej,
- 0% - dla pozostałych terenów.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)