UCHWAŁA NR XVII/138/12 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-06

 

Renta planistyczna:

Ustala się następującą stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa  w art. 36 ust. 4 ustawy:
1) dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)