UCHWAŁA NR XIV/116/12 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

 

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
1) dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)