Powiat oleski

 

mpzp m Uchwała nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl z dnia 30 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.11.2010 r.

 

Renta planistyczna

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą 0%;

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.07.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 0%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.07.2010 r.

 

Renta planistyczna

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na : dla terenu MN - 30 % dla terenu MNU - 30 % dla terenu U - 30 % dla terenu PU - 30 % dla terenu ZU,U - 30 %

2. Od pozostałych terenów i gruntów będących własnością gminy lub zbywanych na jej rzecz , jednorazowaopłata nie będzie pobierana.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).