mpzp m UCHWAŁA NR XV/149/2011 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-14

 

Renta planistyczna

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich terenów w wysokości 20%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).