mpzp m UCHWAŁA NR XII/119/2011 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno­ produkcyjnej w Brzeziu

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-01

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy :

1) tereny obiektów produkcyjno­usługowych, składów i magazynów – P : 20%

2) tereny obiektów produkcyjno­usługowych, składów i magazynów albo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ­ P/MN : 20%

3) tereny odkrywkowego wydobywania kruszywa naturalnego, docelowo ­ tereny obiektów produkcyjno­ usługowych, składów i magazynów – PG,P : 30%

4) tereny odkrywkowego wydobywania kruszywa naturalnego, docelowo ­ tereny zalesień ­ PG,ZLp : 30 %

5) tereny odkrywkowego wydobywania kruszywa naturalnego, docelowo ­ tereny wód śródlądowych ­ PG,WS : 30%

6) tereny odkrywkowego wydobywania kruszywa naturalnego, docelowo ­ tereny publicznej drogi klasy D ­ PG,KDD­3 : 30%

7) tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ­ U/MN : 20%

8) tereny usług sportu i rekreacji oraz imprez kulturalnych i masowych ­ US : 0%

9) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej ­ RPR : 0%

10) tereny zieleni urządzonej, publicznej ­ ZP : 0%

11) tereny lasów ­ ZL : 0%

12) tereny planowanych zalesień ­ ZLp : 0%

13) tereny wód śródlądowych ­ WS : 0%

14) tereny dróg publicznych klasy L ­ KDL : 0%

15) tereny dróg publicznych klasy D ­ KDD : 0%

16) tereny dróg wewnętrznych ­ KDW : 0%

17) tereny pod napowietrzną linią elektroenergetyczną110 kV ­ E110kV : 0%

18) tereny stacji transformatorowych 15/04 kV ­ ET : 0%

19) tereny wydzielone dla podziemnego gazociągu wysokiego ciśnienia ­ G DN 200 6,3 MPa : 0%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).