mpzp m UCHWAŁA NR X/85/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 07.10.2011 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy :

1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN: 20%;

2)tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW:.20%;

3)tereny zabudowy zagrodowej – RM: 20%;

4)tereny usług – U: 20%;

5)tereny obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów – P: 20%;

6)tereny specjalistycznej produkcji ogrodniczej – RPO: 20%;

7)tereny rolnicze – R 0%;

8)tereny zieleni urządzonej (zieleni publicznej) – ZP: 0%;

9)cmentarz – ZC: 0%;

10)tereny wód powierzchniowych – WS: 0%;

11)tereny dróg publicznych – KDZ, KDL, KDD: 0%;

12)tereny dróg wewnętrznych – KDW: 0%;

13)ciągi pieszo-jezdne – KP: 0%;

14)parkingi – KX: 0%;

15)tereny urządzeń kanalizacji – K: 0%;

16)tereny elektroenergetyki – Et: 0%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).