mpzp m Uchwała nr XL/291/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.02.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:

1. Tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, przeznaczone docelowo do rekultywacji w kierunku wodnym – PGw: 30%

2. Tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, przeznaczone do zwałowania nieużytecznych mas ziemnych i skalnych, docelowo do zagospodarowania rekreacyjnego – PGr 30%

3. Tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, przeznaczone do zwałowania nieużytecznych mas ziemnych i skalnych, docelowo do zagospodarowania jako zieleń niska i krzewiasta – PGz: 30%

4. Obrzeża wyrobisk górniczych (pasy ochronne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo przeznaczone do rekultywacji jako zieleń niska i krzewiasta – Zn: 30%

5. Tereny obiektów produkcyjnych i składów kruszywa, docelowo do rekultywacji w kierunku leśnym – P: 30%

6. Tereny rolnicze – R: 0%

7. Tereny wód śródlądowych (rzeka Brynica) – WS: 0%

8. Tereny dróg publicznych klasy L – KDL: 0%

9. Tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych - KDW: 30%

10. Tereny parkingów – KX: 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).