mpzp m Uchwała nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.01.2010 r. 

Renta planistyczna

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – w wysokości 30 % dla terenów oznaczonych symbolem U, U/UC, MNU.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).