Gmina Komprachcice

UCHWAŁA NR XVI/92/12 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-22

 

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), ustala się w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)