Gmina Ozimek

mpzpUchwała Nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


mpzp m Uchwała nr XXXV/348/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.02.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.03.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m Uchwała nr XLIII/408/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Dylakowską ” dla obszaru obejmującego działki nr 370/10, 370/15, 370/16 i część działki nr 390/1.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.04.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Ozimek, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,w następującej wysokości:

1) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod zabudowę  U -ustala się na 0%; 

2) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod parking i usługiKP,U - ustala się na 20%; 

3) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym na zieleń ZP i ZN -ustala się na 0%;

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).