Gmina Prószków

 

mpzp m UCHWAŁA NR VIII/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.08.2011 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 8 RM, 1 MN – 13 MN, MW, RMU, 1 MNU – 8 MNU, 1 U – 4 U, RU w wysokości 20 %,

2. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US, UP, UKs, 1 R – 19 R, 1 WS – 5 WS, 1 TG, 2 TG, 1 E – 3 E, KS, KDGP, 1 KDZ, 2 KDZ, 1 KDD – 12 KDD, 1 KDW, 2 KDW, KX, 1 KDp – 4 KDp, 1 KDR – 3 KDR w wysokości 0,1 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m UCHWAŁA NR VIII/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.08.2011 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się następujące stawki procentowe, w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, RM ­ 20%

2. U, KS ­ 30%

3. UKS, UK, US ­ 0,1%

4. ZC, R ­ 0,1%

5. pozostałe tereny ­ 0,1%

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m UCHWAŁA NR X/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-07

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1 RM – 3 RM, 1 MN – 21 MN, 1 RMU – 5 RMU, 1 MNU – 15 MNU, 2 U, 3 U, 1 PU, 2 PU w wysokości 20 %,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US, UP, 1 U, 1 R – 10 R, 1 WS, 2 WS, 1 E – 3 E, 1 NP- 3 NP, KDG, 1 KDD – 9 KDD, 1 KDW – 4 KDW, 1 KDp – 9 KDp, KDR w wysokości 0,1 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).