UCHWAŁA NR XVIII/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-03

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 29 RM, 1 MN – 48 MN, 1 RMU – 5 RMU,  1 MNU – 11 MNU, 1 U – 8 U, 1 RU, 2 RU, 1 PU, 1 U/MN w wysokości 20%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 ZP – 3 ZP, 1 US, 2 US, 1 UP, 2 UP, 1 UKS, 2 UKS, 1 R – 22 R, 1 WS – 8 WS, 1 E – 7 E, 1 NP – 3 NP, 1 KS, 2 KS, 1 KDGP, 1 KDL – 4 KDL, 1 KDD – 19 KDD, 1 KDW – 22 KDW, 1 KX, 1 KDp – 7 KDp, 1 KDR – 12 KDR w wysokości 0,1%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)