mpzp m UCHWAŁA NR X/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-07

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1 RM – 3 RM, 1 MN – 21 MN, 1 RMU – 5 RMU, 1 MNU – 15 MNU, 2 U, 3 U, 1 PU, 2 PU w wysokości 20 %,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US, UP, 1 U, 1 R – 10 R, 1 WS, 2 WS, 1 E – 3 E, 1 NP- 3 NP, KDG, 1 KDD – 9 KDD, 1 KDW – 4 KDW, 1 KDp – 9 KDp, KDR w wysokości 0,1 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).