mpzp m Uchwała nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.02.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy - w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami :

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN 15 %;

2) tereny zabudowy zagrodowej - RM 15 %;

3) tereny zabudowy usługowej - U 25 %;

4) teren przeznaczenia alternatywnego, oznaczony jako - US/MN 5 %;

5) teren sportu i rekreacji - US 5 %;

6) tereny rolnicze – R 5 %;

7) tereny zieleni urządzonej - ZP 5 %

8) teren przeznaczenia alternatywnego oznaczony jako - R/ZP 5 %;

9) tereny zieleni izolacyjnej - ZI 5 %;

10) tereny dróg publicznych - KDL, KDD 5 %;

11) tereny dróg wewnętrznych – KDW, KP 5 %;

12) tereny elektroenergetyki (stacje transformatorowe) - ET 5 %;

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).