Gmina Turawa

mpzpUchwała Nr XXXI/189/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzp m Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.07.2009 r.

Renta planistyczna

W planie miejscowym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, na poziomie 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzp m UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY GMINY TURAWA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa, uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005 r.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.09.2011 r.

 

Renta planistyczna

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 5%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

 

mpzp m UCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY GMINY W TURAWIE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry" w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 24.10.2011 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Turawa zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:

a) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową " MN, U" ­ ustala się na 25% ;

b) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną " MN" ­ ustala się na 20 % ;

c) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod drogi wewnętrzne " KDW" ­ ustala się na 20 % ;

d) od nieruchomości wyznaczonych w obrębie terenu przeznaczonego w planie miejscowym na zieleń zadrzewień naturalnych ZN i zieleń izolacyjną " ZI" ­ ustala się na 0 % .

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).