Powiat strzelecki

mpzpUchwała Nr XXXIX/172/2013 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVII/284/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-25

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica, dla działki nr 219


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

UCHWAŁA NR XXII/126/12 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut w Gminie Jemielnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-20

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)

Załącznik Nr 1 - rys. planu

Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji

UCHWAŁA NR XXIV/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-24

 

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów: MN-1 do MN-12, MU-1 do MU-5, UT, P-1 do P-5, RU-1 do RU-3 – 25%;
2) dla pozostałych terenów – 0%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

mpzp m Uchwała nr XLIII/372/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie nr 2 we wsi Błotnica Strzelecka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.03.2010 r.

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0% dla wszystkich jednostek terenowych. 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).