mpzpUchwała nr XLI/790/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenów: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW.


Data uchwalenia: 2012-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf