mpzpUchwała nr XXXII/624/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 131/2/2006 przy ul. Olbrachta w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf