mpzpUchwała nr XXX/570/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenów 15MN, 1MN/U, 2MN/U.


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
ZalacznikA.pdf