mpzpUchwała nr XXX/573/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 5ZPz, 6ZPz, 1WS i 3KX/KD oraz części terenów: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR.


Data uchwalenia: 2012-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf