mpzpUchwała nr LXIX/1274/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 przy ul. Dukielskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf