mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378)
ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” na
terenie położonym w rejonie ulic Portowej i Grunwaldzkiej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr
85, poz. 1547), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012, poz. 2643).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf