mpzpObwieszczenie Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym t. j.:1.Wejherowo - Śródmieście część Północna.Teren ograniczony swym zasięgiem ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi. 2.Wejherowo - Węzeł Nanice. Teren działek nr 11, 25, 24/2, 23/1, 23/4, 22/1, 56/2, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrębie 14.3.Wejherowo - park z otuliną. Teren południowy od ulicy Strzeleckiej do Parkowej oraz tereny Kalwarii Wejherowskiej,tereny wokół ulicy Marynarki Wojennej, Park Majkowskiego aż do południowych granic Miasta z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.jpg