mpzpUchwała nr XLIII/866/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (terenu określonego dla potrzeb planu jako CENTRUM) w obrębie działek: 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ulicy Południowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-08

Renta planistyczna:

Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:

1) dla terenów oznaczonych symbolami MW – 30%;
2) dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik.PNG)Zalacznik.PNG[ ]313 kB

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież