mpzpUchwała nr XLIV/410/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – pgr nr: 349/9.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-24

Renta planistyczna:

Ustala się  stawkę  procentową  służącą  naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]706 kB