mpzpUchwała nr XLVI/426/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica – części działki nr 1370/25.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-22

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych zmianą z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i komunikację ustala się stawkę 20% służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1032 kB