mpzpUchwała nr XLVII/442/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Jasienica – działka nr 1058.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się:
1. dla terenów oznaczonych symbolem MW1 - 20%;
2. dla pozostałych terenów - nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]582 kB