Gmina Wilkowice

mpzpUchwała nr XLI/338/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Meszna w rejonie ulicy Dębowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/337/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 3672/3 zlokalizowanej w miejscowości Wilkowice, przy ulicy Żywieckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy, obejmującej działki o numerach: pgr 34/3, pgr 34/4, pgr 34/5, pgr 34/6, pgr 21, pgr 20, pgr 25/3, pgr 34/1 w obrębie Huciska oraz pgr 2031, pgr 2032 w rejonie ulicy Strażackiej i Wyzwolenia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-30

Renta planstyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów:

1) MN/MT, U – 30% od wzrostu wartości nieruchomości;

2) dla pozostałych terenów - 1%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice we wschodniej części gminy (obejmującą obszar od ul. Prostej i Wyzwolenia w kierunku ul. Żywieckiej i torów kolejowych do granic gminy).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-30

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów:

1) MN, MNp, MN/U, MN/RM, MN/RO, U, UP, US/UT – 30% od wzrostu wartości nieruchomości;

2) dla pozostałych terenów – 1%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice w centralnej części gminy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLV/451/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-15

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, w których niniejszym planem dokonano zmiany przeznaczenia:

-1/ -dla terenów oznaczonych symbolem MN, ML, MU, MW -30% od wzrostu wartości;
-2/ -dla terenów oznaczonych symbolem U, UT, US, ZU -30% od wzrostu wartości;
-3/ -dla terenów oznaczonych symbolem PU -30% od wzrostu wartości;
-4/ -dla pozostałych wydzielonych terenów -nie ustala się stawki

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik10.doc
Zalacznik11.doc
Zalacznik12.doc
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Załącznik9.jpg