mpzpUchwała nr XV/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów, położonych w obszarze objętym Planem, ustala się 30% (trzydzieści %) stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Planu.

Zobacz treść planu (PDF)