mpzpUchwała nr IX/45/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-28

Renta planistyczna:

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-12 MN – 10%;

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-3 MN/U – 10%;

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-5 U/MN – 10%;

d) dla pozostałych terenów opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią jednorazową opłatę ustaloną w planie, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

Załączniki
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]50 kB