Gmina Brenna

mpzpUchwała nr XXIV/268/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 15% (słownie: piętnaście procent) dla terenu oznaczonego symbolem 5.UT.1-Z13;

2) 5% (słownie: pięć procent) dla terenów oznaczonych symbolem: 5.ZL.1-Z13, 5.ZE.1-Z13, KDZ.1-Z13; KDP.1-Z13.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/269/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 15% (słownie: piętnaście procent) dla terenów oznaczonych symbolem: ...MN...-Z13,

3. MW.1-Z13, 3.UMW.1-Z13;

1) 5% (słownie: pięć procent) dla terenów oznaczonych symbolem: ...ZL...-Z13, ...RZL...-Z13, KDZ.1-Z13, ...KDL. 1-Z13; KDD...-Z13.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/267/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5% (słownie: pięć procent) dla terenu oznaczonego symbolem: 6.ZL.1-Z13.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Załącznik2
Załącznik3

mpzpUchwała nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-30

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości: - dla terenów oznaczonych symbolami MN, U/MN, UP – 15 % - dla pozostałych terenów – 5 %

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XL/353/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-30

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości : - dla terenów oznaczonych symbolami UP - 15 %, - dla terenów oznaczonych symbolami KP – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XXXVII/329/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-15

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o symbolach A2/1MN÷A2/3MN; A3/U; A4/MN; A5/MN i A6/MN ustala się 15% stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z zachowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.JPG
Zalacznik4.JPG
Zalacznik5.JPG
Załącznik6

mpzpUchwała nr XXXVI/316/10 Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-29

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o symbolach C1/U i C1/KDP ustala się  15% stawkę procentową  służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2

mpzpUchwała nr XXXVI/317/10 Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Brennej Hołcynie obejmującego działki nr 2556/3 i 2565/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-29

Renta planistyczna:

Dla terenu o symbolu D2/MN ustala się 15% stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty
 jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XXXVI/315/10 Rady Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-29

Renta planistyczna:

1) Dla terenów o symbolach B1/1MN, B1/2MN, B1/3MN, B2/1MN, B2/2MN, B2/3MN, B2/4MN, B2/5MN, B2/ 6MN, B2/7MN, B2/8MN, B4/MU ustala się  15 % stawkę procentową  służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2) Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Załącznik5

Uchwała nr XL/353/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.11.2010r.

Renta planistyczna: 

Stawki procentowe, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości : - dla terenów oznaczonych symbolami UP - 15 %, - dla terenów oznaczonych symbolami KP – 5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF) 

Uchwała nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.11.2010r.

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości: - dla terenów oznaczonych symbolami MN, U/MN, UP – 15 % - dla pozostałych terenów – 5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)