Gmina Cieszyn

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.35.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej Cieszyna XLIV/465/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/465/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic - działki 20/2,20/1, obręb 26.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Renta planistyczna:

Określa się 10% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2010r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-02

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.JPG
Załącznik4

Uchwała nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic - działki 20/2,20/1, obręb 26.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 07.05.2012r.

Renta planistyczna:

Określa się 10% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)