Gmina Skoczów

mpzpUchwała nr XVIII/231/2012 Rady Miejskiej SKoczowa z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-01

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w   wysokości 15 % (słownie: piętnaście procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik1D.pdf
Zalacznik1E.pdf
Zalacznik1F.pdf
Zalacznik1G.pdf
Zalacznik1H.pdf
Zalacznik1I.pdf

mpzpUchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 15 % (słownie: piętnaście procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1A.png
Zalacznik1B.png
Zalacznik1C.png
Załącznik1D

mpzpUchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-02

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, określa się w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XLVII/582/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta Skoczowa obręb 4, przy ul. Górny Bór.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLV/549/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Pogórze (rejon DPS).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-17

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem określa się w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLIV/538/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Targowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości objętych planem w wysokości:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Az 1MW w wysokości 15%,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Az E w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLIV/536/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Cieszyńskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Az 1MW w wysokości 15%,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Az 1KDG w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLIV/537/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Łęgowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XLII/491/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Powstańców Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-24

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem ustala się w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

Uchwała nr XVIII/231/2012 Rady Miejskiej SKoczowa z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 01.06.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 15 % (słownie: piętnaście procent).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.12.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 15 % (słownie: piętnaście procent).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.06.2011r.

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, określa się w wysokości 15%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)