mpzpUchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła - Kubalonka".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf