mpzpUchwała nr XIX/277/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Malinka - Zieleńska Polana"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Renta planistyczna:

1. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MN2 – 30 %
2) tereny o symbolach US1 i RM – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.
2. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zmiany parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów objętych planem w zakresie 10 % wartości wyliczonych na podstawie parametrów i wskaźników ustalonych w planie.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf