Uchwała nr XX/292/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła - Obłaziec”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.10.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 10 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)