Uchwała nr XVIII/263/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Jawornik Rowienki".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach MP – 30 %,
2) tereny o symbolach US1 – 20 %,
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)