Uchwała nr XVIII/261/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 31 maja 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Jawornik - Cieślarów".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.07.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)