Uchwała nr XVII/238/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany II".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.06.2012r.

Renta planistyczna: 

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):
1) tereny o symbolach US1 – 20 %.
2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 – 5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)