mpzpUchwała nr 212/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, 1-2MZ, MN, 1- 2 MNW, 1 – 3MNU – 30%;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 – 3KDL, 1 – 7KDD – 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf